Pellets

Pellets är ett förädlat biobränsle.

Idag tillverkas pellets av trädrester från sågverkens och övriga industrins restprodukter, sågspån, kutterspån, bark eller liknande.

I framtiden blir andra råvaror aktuella vid tillverkningen, t. ex. hyggesrester, pappers- och träspill från industrin. En pellets är ett stavformigt, komprimerat bränslestycke med en diameter på maximalt 25 mm; i Sverige tillverkas i dag 6, 8, 10 och 12 mm.

Hur tillverkas pellets?

Grenar toppar och gallringsrester (grot) tas tillvara som bränsle för produktion av fjärrvärme, elkraft och biopellets. Nyttjandet sker efter myndigheternas godkännande och med hänsyn till den ekologiska balansen i skogen.

Biprodukter från sågverk och träförädlingsindustrier, spån och bark, utgör råvara i tillverkningen av biopellets.

Efter torkning, malning och komprimering har råspånet och barken, helt utan tillsats av bindemedel, förädlats till färdiga biopellets med mycket hög energitäthet. En dryg liter, dvs ca 3 kWh räcker för att värma en normal villa en timme under vintertid.

jämförelse

jämförelse